Tag Archives: sanur

Sunrise at Karang Beach, Sanur, Bali, Indonesia

Sunrise at Karang Beach, Sanur, Bali, Indonesia